Rita Künzli

Shiatsu Therapeutin OdA KTTC

Rita Künzli

Shiatsu Therapeutin OdA KTTC

Sprachen

Deutsch

Methoden

Shiatsu

Symptome

Atembeschwerden, Migräne

DeutschShiatsuAtembeschwerden, Migräne