Jocyn Manzanilla

Dipl. Ergotherapeutin BSc OT

Ergotherapie & Psychosoziale Beratung

Jocyn Manzanilla

Dipl. Ergotherapeutin BSc OT

Ergotherapie & Psychosoziale Beratung

Sprachen

Deutsch, Englisch

Methoden

Dramatherapie, Ergotherapie

Symptome

Psychische Beschwerden, Neurologische Erkrankungen

Deutsch, EnglischDramatherapie, ErgotherapiePsychische Beschwerden, Neurologische Erkrankungen